HJEM
 

VEDTÆGTER

for

Videbækegnens Lokalhistorisk Forening.
april 2014

§ l.

Foreningens navn er "Videbækegnens Lokalhistoriske Forening". Foreningen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Arbejdsområde i Videbæk, Vorgod, Nørre Vium, Fjelstervang og Herborg sogne.

§ 2.

Foreningens formål er at indsamle og registrere og opbevare lokalhistorisk materiale af enhver art, og bl.a. gennem oplysningsarbejde og udstillinger, at stille materialet til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed. Endvidere skal foreningen søge at skabe interesse om foreningens virke og med henblik på gensidig bistand i det lokalhistoriske arbejde, søge at etablere et samarbejde med andre lokalhistoriske foreninger, både i og uden for kommunen.

§ 3.

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, selskaber, institutioner og foreninger.

Udtræden af foreningen sker efter meddelelse til formanden, og med virkning fra udløbet af et regnskabsår.

§ 4.

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.

Årskontingentet opkræves i første halvdel af kalenderåret.

Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser, og intet medlem kan gøre krav på foreningens formue eller materialesamlinger.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlinger skal afholdes

i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvert medlem har een stemme.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant.

Valg af 2 revisorer.

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultat.

 

 

På generalforsamlingen kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt, men ingen kan ifølge fuldmagt

repræsentere mere end i alt 2 stemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller til vedtagelse af forslag om opløsning af foreningen kræves dog, at mindst to trediedele af de mødte stemmer herfor.

Forslag om ændring af vedtægterne og forslag om opløsning af foreningen kan kun behandles på den ordinære generalforsamling.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

§ 7.

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel, enten ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller i Videbæk-Spjald Avis eller gennem udsendelse af skriftlig indkaldelse til hvert medlem.

§ 8.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår skiftevis 3 eller 4 medlemmer, om nødvendigt efter lodtrækning.

Endvidere vælges hvert år l suppleant for de på det pågældende års generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der har ansvaret for arkivets daglige drift.

§ 10.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§11.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for eet år ad gangen.

§ 12.

Hvis foreningen opløses, skal foreningens samlinger overdrages Kulturudvalget for Ringkøbing-Skjern Kommune til videre foranstaltning, idet det skal sikres at samlingerne fortsat er tilgængelig for offentligheden. En eventuel formue fordeles efter den afgående bestyrelses beslutning.

 

Således vedtaget den